30.11.2016 Прием на Националниот совет на инвалидските организации на РМ