15.09.2016 - Предавање на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“