09.11.2017 - 21. Конференција на НГШ-а на армиите на САД - Јадранска Повелба