23.10.2017 - Средба со потомци на истакнати македонски дејци