17.10.2017 - Предавање на акредитивни писма - Чешката Република