10.03.2017-Одбележување на 25-годишнина од преземањето на караулата „Рамна нива“