22.05.2014-Изложба „Словенски ракописи од Македонија“