04.12.2013-3. Конференција на Центарот за глобален дијалог и соработка