27.03.2013 - Прием на делегација од Државната Дма на Руската Федерација