20.20.2012 - „Повелба на Република Македонија“ за ПЕН центарот