25.04.2012 - Прием - 20 год. Монетарна независност на Република Македонија