24.01.2012 - Годишна конференција на Меѓународната студентска организација - ИАЕСТЕ