18 години политички студии на Правниот факултет Јустинијан Први