Втора сесија на Европскиот форум за намалување на ризици од катастрофи