Адреса за контакт:
contact@president.mk

Веб-страницата е во изработка!
Ви благодариме на разбирањето.

Ueb faqja është në punim e sipër!
Ju faliminderit për mirëkuptimin.

The website is under construction!
Thank you for your understanding.

Новата официјална интернет страница на Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски е во изработка.

За сите активности на претседателот Пендаровски, медиумите и јавноста, како и досега, ќе бидат навремено информирани преку официјалните комуникациски канали на Претседателот на социјалните мрежи, како и Секторот за односи со јавноста на Кабинетот на Претседателот.

Faqja e re elektronike zyrtare e Presidentit të Republikeës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski është në përpunim e sipër.

Për të gjitha aktivitetet e presidentit Pendarovski, mediumet dhe publiku, si edhe deri më tani, do të jenë në kohë të informuar përmes kanaleve zyrtare të komunikimit të Presidentit në rrjetet sociale si dhe nga Sektori për marrëdhënie me publikun në Kabinetin e Presidentit.

The new official website of the President of the Republic of North Macedonia, Stevo Pendarovski is under construction.

For all the activities of President Pendarovski, the media and the public, as before, will be timely informed through the official communication channels of the President on social media networks, as well as through the Public Relations Department of the Cabinet of the President.

2019 | President.mk